Säännöt

Suomen MG-yhdistys ry:n säännöt 

1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen MG-yhdistys ry, ruotsiksi Finlands MG förening rf.

 

2 § Kotipaikka
Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

 

3 § Tarkoitus
Yhdistys on potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on
- toimia neurologista Myasthenia gravis (MG) -tautia sairastavien henkilöiden sekä heidän
kuntoutuksestaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä
- helpottaa yhteistyössä viranomaisten kanssa MG-potilaiden asemaa ja edistää heidän kuntoutustaan
- kartuttaa tätä neurologista autoimmuunisairautta koskevaa yleistä tietämystä sekä tukea MG-potilaita
henkisestija aineellisesti yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa
- luoda ja pitää yllä yhteyksiä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja järjestöihin.
Yhdistys harjoittaa MG-sairauteen, sen hoitoon sekä kuntoutukseen liittyvää valistus -ja tiedotustoimintaa,
järjestää kokous-ja esitelmätilaisuuksia sekä kuntoutus- yms. kursseja sekä tekee alaan liittyviä esityksiä ja
antaa lausuntoja.
Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten varoja jäsenmaksujen ja lahjoitusten, jälkisäädösten, yleisten
keräysten, arpajaisten, juhlien tms. tilaisuuksien avulla. Yhdistys voi anoa valtiovallalta ja kunnilta
taloudellista tukea toiminnalleen.
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa yhdistyksen jäsenten
työsuoritusten kauppaa, apuvälineiden myyntiä ja välitystä sekä julkaisu- ja kustannustoimintaa.

 

4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Myasthenia gravista tai sen kaltaista sairautta potevat
henkilöt, heidän lähiomaisensa tai muut asiasta kiinnostuneet henkilöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka
ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

 

5 § Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät
maksa jäsenmaksua. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

 

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan
eronneeksi, jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä maksua.

 

7 § Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, voi
hallitus erottaa hänet siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä
yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen
hallituksen puheenjohtajalle.

 

8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa vuosikokouksessa
valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4)
hallituksen jäsentä.
Puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut
jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kolme (3) hallituksen jäsenistä on
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa
toimikuntia ja kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita.
Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi (2) hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenne
yhteyksien tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta sillä tavalla kuin
hallitus päättää ja kokouskutsun yhteydessä ilmoittaa.
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kuukauden kuluessa vuosikokouksesta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

 

9 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja aina
kaksi yhdessä.

 

10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11 § Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
Vuosikokous on pidettävä helmi-huhtikuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen
kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen
tarvitaan vähintään ¾ osaa annetuista äänistä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai
julkaistava varsinaisen kokouksen päättämässä lehdessä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen www-sivulla,
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Äänestyksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide ja henkilövaaleissa arpa. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Vuosikokouksessa voi äänioikeuttaan käyttää varsinainen jäsen, joka on
maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä kokousvuonna liittynyt varsinainen jäsen. Yhdistyksen
ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuttaan voi käyttää maksettuaan kokousvuoden jäsenmaksun.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään toimintakertomus
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilija vastuuvelvollisille
8. Käsitellään toimintasuunnitelma
9. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus sekä käsitellään talousarvio
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet 8 §:n mukaan
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä päätetään tilintarkastajien palkkiosta
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
13. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäviksi.

 

12 §
Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa muun kuin edellä mainitun asian käsiteltäväksi
yhdistyksen kokouksessa, on ehdotus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 21 päivää ennen
kokousta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. § määräykset.

 

13 §
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä sitä määrätyn asian
käsittelemistä varten pyytää hallitukselta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

14 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan neurologiseen potilastyöhön, ensisijaisesti myasthenia
gravis -potilaiden kuntoutukseen.


Suomen MG -yhdistys ry on perustettu 17.11.1973 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 07.04.1974.
Aikaisemmat säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1995 ja hyväksytty
yhdistysrekisteritoimistossa 9.9.1996. Viimeistä edelliset sääntömuutokset on hyväksytty 15.4.2018 Suomen
MG-yhdistyksen vuosikokouksessa Jyväskylässä ja viimeiset muutokset (8. §)yhdistyksen vuosikokouksessa
Helsingissä 2.4.2022.

.