Säännöt

Suomen MG-yhdistys ry:n säännöt 

Voimassaolevat säännöt: 29.09.2020


1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen MG-yhdistys ry, ruotsiksi Finlands MGförening rf.


2 § Kotipaikka
Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.


3 § Tarkoitus
Yhdistys on potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on
- toimia neurologista Myasthenia gravis (MG) -tautia sairastavien
henkilöiden sekä heidän kuntoutuksestaan ja erityisongelmistaan
kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä
- helpottaa yhteistyössä viranomaisten kanssa MG-potilaiden asemaa
ja edistää heidän kuntoutustaan
- kartuttaa tätä neurologista autoimmuunisairautta koskevaa yleistä
tietämystä sekä tukea MG-potilaita henkisestija aineellisesti
yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa
- luoda ja pitää yllä yhteyksiä muihin vastaavaa toimintaa
harjoittaviin yhteisöihin ja järjestöihin.
Yhdistys harjoittaa MG-sairauteen, sen hoitoon sekä kuntoutukseen
liittyvää valistus -ja tiedotustoimintaa, järjestää kokous-ja
esitelmätilaisuuksia sekä kuntoutus- yms. kursseja sekä tekee alaan
liittyviä esityksiä ja antaa lausuntoja.
Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten varoja jäsenmaksujen ja
lahjoitusten, jälkisäädösten, yleisten keräysten, arpajaisten,
juhlien tms. tilaisuuksien avulla. Yhdistys voi anoa valtiovallalta
ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisen luvan saatuaan
harjoittaa yhdistyksen jäsenten työsuoritusten kauppaa,
apuvälineiden myyntiä ja välitystä sekä julkaisu- ja
kustannustoimintaa.


4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Myasthenia
gravista tai sen kaltaista sairautta potevat henkilöt, heidän
lähiomaisensa tai muut asiasta kiinnostuneet henkilöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä
rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistys voi
kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka
ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.


5 § Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole
äänioikeutta.


6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain
määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole
kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä maksua.


7 § Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa
yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, voi hallitus erottaa hänet
siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Erotettu jäsen voi valittaa
hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen
hallituksen puheenjohtajalle.


8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon
kuuluvat varsinaisessa vuosikokouksessa valitut yhdistyksen
puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)
varajäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja läsnä olevia on yhteensä vähintään kolme (3)
varsinaisten jäsenten lukumäärästä.
Puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain kaksi (2) hallituksen jäsenistä on
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa toimikuntia ja kutsua
kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita.
Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä
vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua myös
postitse taikka tietoliikenne yhteyksien tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta sillä tavalla
kuin hallitus päättää ja kokouskutsun yhteydessä ilmoittaa.
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kuukauden kuluessa
vuosikokouksesta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.


9 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.


10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


11 § Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksentai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
Vuosikokous on pidettävä helmi-huhtikuussa. Kokouksen ajan ja paikan
määrää hallitus. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on
yksi ääni. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen
tarvitaan vähintään ¾ osaa annetuista äänistä. Kokouskutsu on
toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaistava varsinaisen
kokouksen päättämässä lehdessä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen
www-sivulla, vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Äänestyksen
päätökseksi tulee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide ja henkilövaaleissa
arpa. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä
ei ole äänioikeutta. Vuosikokouksessa voi äänioikeuttaan käyttää
varsinainen jäsen, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa,
sekä kokousvuonna liittynyt varsinainen jäsen. Yhdistyksen
ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuttaan voi käyttää maksettuaan
kokousvuoden jäsenmaksun.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään toimintakertomus
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
8. Käsitellään toimintasuunnitelma
9. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen
suuruus sekä käsitellään talousarvio
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset
jäsenet sekä varajäsenet 8 §:n mukaan
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä päätetään
tilintarkastajien palkkiosta
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
13. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa
käsiteltäviksi.


12. § Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa muun
kuin edellä mainitun asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa,
on ehdotus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 21 päivää
ennen kokousta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. §
määräykset.


13. § Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi
kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä sitä
määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää hallitukselta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.


14.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan
ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on
kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan neurologiseen
potilastyöhön, ensisijaisesti myasthenia gravis -potilaiden
kuntoutukseen.


Suomen MG -yhdistys ry on perustettu 17.11.1973 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 07.04.1974.
Aikaisemmat säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1995 ja hyväksytty
yhdistysrekisteritoimistossa 9.9.1996.
Viimeisimmät sääntömuutokset hyväksytty 15.4.2018 Suomen MG-yhdistyksen vuosikokouksessa Jyväskylässä.