Säännöt

Suomen MG-yhdistys ry:n säännöt 

1 §Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen MG-yhdistys ry, ruotsiksi Finlands MG-förening rf.

2 § Kotipaikka

Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

3 § Tarkoitus

Yhdistys on potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on

- toimia neurologista Myasthenia gravis (MG) -tautia sairastavien henkilöiden sekä heidän
kuntoutuksestaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä

- helpottaa yhteistyössä viranomaisten kanssa MG-potilaiden asemaa ja edistää heidän
kuntoutustaan

- kartuttaa tätä neurologista autoimmuunisairautta koskevaa yleistä tietämystä sekä tukea
MG-potilaita henkisesti ja aineellisesti yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa

- luoda ja pitää yllä yhteyksiä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja järjestöihin.

Yhdistys harjoittaa MG-sairauteen, sen hoitoon sekä kuntoutukseen liittyvää valistus -ja tiedotustoimintaa, järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä kuntoutus- yms. kursseja sekä tekee alaan liittyviä
esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten varoja jäsenmaksujen ja lahjoitusten, jälkisäädösten, yleisten keräysten, arpajaisten, juhlien tms. tilaisuuksien avulla. Yhdistys voi anoa valtiovallalta ja kunnilta
taloudellista tukea toiminnalleen.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa yhdistyksen jäsenten työsuoritusten kauppaa, apuvälineiden myyntiä ja välitystä sekä julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Myasthenia gravista tai sen kaltaista sairautta potevat henkilöt, heidän lähiomaisensa tai muut asiasta kiinnostuneet henkilöt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä maksua.

7 § Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, voi hallitus erottaa hänet siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen
päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa vuosikokouksessa valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja läsnä olevia on yhteensä vähintään kolme (3) varsinaisten jäsenten lukumäärästä.

Puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kaksi (2) hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Varajäsenet
valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa toimikuntia ja kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita.

Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kuukauden kuluessa vuosikokouksesta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä helmi–huhtikuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen tarvitaan vähintään ¾ osaa annetuista äänistä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti
tai julkaistava varsinaisen kokouksen päättämässä lehdessä, vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Äänestyksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide ja henkilövaaleissa arpa. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Vuosikokouksessa voi äänioikeuttaan käyttää varsinainen jäsen, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä kokousvuonna liittynyt varsinainen jäsen. Yhdistyksen
ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuttaan voi käyttää maksettuaan kokousvuoden jäsenmaksun.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään toimintakertomus

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja
vastuuvelvollisille

8. Käsitellään toimintasuunnitelma

9. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten
jäsenmaksujen suuruus sekä käsitellään talousarvio

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet 8 §:n mukaan

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
päätetään tilintarkastajien palkkiosta

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

14. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti
päättää ottaa käsiteltäviksi.

15 § Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa
muun kuin edellä mainitun asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on
ehdotus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 21 päivää ennen
kokousta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. § määräykset.

13 § Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenestä
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä sitä määrätyn asian
käsittelemistä varten pyytää hallitukselta. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan neurologiseen potilastyöhön, ensisijaisesti myasthenia gravis -potilaiden kuntoutukseen.Suomen MG -yhdistys ry on perustettu 17.11.1973 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 07.04.1974.
Aikaisemmat säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1995 ja hyväksytty
yhdistysrekisteritoimistossa 9.9.1996.
Viimeisimmät sääntömuutokset hyväksytty 15.4.2018 Suomen MG-yhdistyksen vuosikokouksessa Jyväskylässä.