Säännöt

Yhdistyksen säännöt sekä säännöt matkustuksesta

Suomen MG-yhdistyksen säännöt

1 § Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen MG-yhdistys ry, ruotsiksi Finlands MG förening rf.

2 § Kotipaikka

Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

3 § Tarkoitus

Yhdistys on potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on

 • toimia neurologista Myasthenia gravis (MG) -tautia sairastavien henkilöiden sekä heidän
kuntoutuksestaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä
 • helpottaa yhteistyössä viranomaisten kanssa MG-potilaiden asemaa ja edistää heidän kuntoutustaan
 • kartuttaa tätä neurologista autoimmuunisairautta koskevaa yleistä tietämystä sekä tukea MG-potilaita henkisesti ja aineellisesti yhdistyksen taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa
 • luoda ja pitää yllä yhteyksiä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja järjestöihin.

Yhdistys harjoittaa MG-sairauteen, sen hoitoon sekä kuntoutukseen liittyvää valistus -ja tiedotustoimintaa, järjestää kokous-ja esitelmätilaisuuksia sekä kuntoutus- yms. kursseja sekä tekee alaan liittyviä esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten varoja jäsenmaksujen ja lahjoitusten, jälkisäädösten, yleisten
keräysten, arpajaisten, juhlien tms. tilaisuuksien avulla. Yhdistys voi anoa valtiovallalta ja kunnilta
taloudellista tukea toiminnalleen.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa yhdistyksen jäsenten
työsuoritusten kauppaa, apuvälineiden myyntiä ja välitystä sekä julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Myasthenia gravista tai sen kaltaista sairautta potevat
henkilöt, heidän lähiomaisensa tai muut asiasta kiinnostuneet henkilöt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä rekisteröity yhdistys tai muu
oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.

Jäsen katsotaan
eronneeksi, jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä maksua.

7 § Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, voi hallitus erottaa hänet siten kuin yhdistyslaissa säädetään.

Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa vuosikokouksessa
valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4)
hallituksen jäsentä.

Puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut
jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kolme (3) hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa
toimikuntia ja kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita.

Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenne yhteyksien tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta sillä tavalla kuin hallitus päättää ja kokouskutsun yhteydessä ilmoittaa.

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kuukauden kuluessa vuosikokouksesta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa

9 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Vuosikokous on pidettävä helmi-huhtikuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen
kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen
tarvitaan vähintään ¾ osaa annetuista äänistä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai
julkaistava varsinaisen kokouksen päättämässä lehdessä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen www-sivulla, vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Äänestyksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide ja henkilövaaleissa arpa. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Vuosikokouksessa voi äänioikeuttaan käyttää varsinainen jäsen, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä kokousvuonna liittynyt varsinainen jäsen.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuttaan voi käyttää maksettuaan kokousvuoden jäsenmaksun.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään toimintakertomus
 6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään toimintasuunnitelma
 9. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus sekä käsitellään talousarvio
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet 8 §:n mukaan
 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä päätetään tilintarkastajien palkkiosta
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 13. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäviksi.

12 §

Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa muun kuin edellä mainitun asian käsiteltäväksi
yhdistyksen kokouksessa, on ehdotus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 21 päivää ennen
kokousta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. § määräykset.

13 §

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä sitä määrätyn asian
käsittelemistä varten pyytää hallitukselta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

14 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan neurologiseen potilastyöhön, ensisijaisesti myasthenia gravis -potilaiden kuntoutukseen.

Suomen MG -yhdistys ry on perustettu 17.11.1973 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 07.04.1974.
Aikaisemmat säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1995 ja hyväksytty yhdistysrekisteritoimistossa 9.9.1996. Viimeistä edelliset sääntömuutokset on hyväksytty 15.4.2018 Suomen MG-yhdistyksen vuosikokouksessa Jyväskylässä ja viimeiset muutokset (8. §)yhdistyksen vuosikokouksessa

Helsingissä 2.4.2022.

Matkustussääntö

Suomen MG-yhdistys ry yhtenäistää käytäntöä muiden yhdistysten kanssa, joten jatkossa matkakorvauksia kursseille osallistumisesta ei suoriteta. Tukea matkoihin voi tiedustella Kelasta. Lisätietoa www.kela.fi  ja matkakorvaukset.

Hallituksen jäsenille maksetaan oman auton käytöstä 0,33 €/km sekä korvataan matkat halvimman julkisen kulkunevon mukaan. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio hallituksen kokouksista on 40 €/kokous. Hallituksen jäsenet voivat majoittua tarvittaessa ja olosuhteet huomioiden – yhdistyksen asioita hoitaessaan – hotellissa.

Mikäli yhdistyksen jäsen tai nimetty henkilö toimii esim. hallituksen toimeksiannosta hänelle annetussa tehtävässä, sovelletaan häneen matkakustannusten osalta samaa käytäntöä kuin hallituksen jäseniin.

Toimihenkilöiden osalta päätetään tapauskohtaisesti majoituksesta. Heille maksetaan oman auton käytöstä 0,33 €/km sekä korvataan matkat halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.

Luennoitsijoille ja kurssien vetäjille maksetaan sopimusten ja laskutuksen mukaisesti. Matkakustannusten osalta noudeatetaan Verohallinnon ohjeistusta.