Anpassning till ett liv med MG och LEMS

Myasthenia gravis är en obotlig men godarterad sjukdom med symtom som ibland kan vara allvarliga. Hur man lever med sjukdomen från dag till dag och skapar de bästa förutsättningarna för ett bra liv är alltid individuellt. Det kräver att myastenikern är väl insatt i sin egen situation. MG syns ofta inte alls utät.

Att de närmaste och omgivningen kännet till sjukdomen ökar personens trygghetskänsla. Visat intresse för frågor som berör sjukdomen ger patienten en känsla av att man bryr sig. Myasteni kommer alltid vara en del av livet, men inte nödvändigtvis dess centrala punkt.

Rehabilitering

Finlands MG-förening arrangerar årligen anpassnings- och rehabiliteringskurser som bekostas av Folkpensionanstalten (FPA) och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Den gemensamma målsättningen för alla kurser är att personen ska lära känna sin sjukdom och hitta sitt eget sätt att leva med den. Informationen om kurser och ansökningstider publiceras i Finlands MG-förenings medlemstidning och webbsidor här.